Skolas dokumenti un publiskie paziņojumi

Skolas nolikums
Lejuplādēt PDF

Skolas attīstības plans 2022./2025.
Lejuplādēt PDF

Karjeras izglītības programma
Lejuplādēt PDF

Karjeras izglītības atbalsta plāns 2022./2024.
Lejuplādēt PDF

Iekšējās kārtības noteikumi
Lejuplādēt PDF

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
Lejuplādēt PDF

Izglītojamo uzņemšanas kārtība vispārējās vidējās izglītības programmā
Lejuplādēt PDF

Rīgas Rīnūžu vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2023
Lejuplādēt PDF

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu
Lejuplādēt PDF

03.03.2023. Sarunu procedūras īstenošana

IKSD Rīgas Rīnūžu vidusskolas sarunu procedūras “Gumijas flīžu sporta laukuma segumam iegāde un piegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. RRINVS 2023/01), iepirkuma komisija 03.03.2023. pieņēma lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RUBRIG”, reğ. Nr.40103919095, ar līgumcenu 7083,34 EUR (septiņi tūkstoši astoņdesmit trīs eiro un 34 centi) ar PVN.