Paziņojums par kafejnīcas nomu

Pielikums Nr.1
Rīgas Rīnūžu vidusskolas
01.06.2017. Iznomāšanas komisijas sēdes Protokolam Nr. 1

Paziņojums.

  1. Iznomājamais objekts.

1.1.Rīgas Rīnūžu vidusskola (turpmāk – Skola), iznomā Skolas telpas Rīgā, Augusta Dombrovska ielā 88, ar kopējo platību 17,3 kv.m.,

kafejnīcas izvietošanai Skolas 1.stāvā, ēdamzālē (telpā nr.39) ar ierobežotu publisku pieejamību.

  1. Mērķis, nosacījumi

2.1.   Nodrošināt skolas audzēkņu, viņu pavadošo personu un darbinieku ēdināšanas pakalpojumus.

2.2.   Kafejnīcas darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00.

2.3.   Kafejnīcai jānodrošina – siltos ēdienus un dzērienus; aukstās uzkodas; desertu; smalkmaizītes; sulas; dzērienus un saldumus.

2.4.   Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.

2.5.   Ēdienu gatavošanai jāizmanto tikai svaigi un labas kvalitātes produkti.

2.6.   Jāievēro noteikumi, kuri atbilst izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.

2.7.   Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam izglītības iestādēs.

  1. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):

3,64 EUR/kv.m + PVN + patērētā elektroenerģija+apsaimniekošanas izdevumi

  1. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

4.2. Pretendenta piedāvāto dzērienu/uzkodu sortimentam ir jāatbilst Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” 51.punkta prasībām. Iesniedzot priekšlikumu paziņojuma 6.punktā noteiktajā termiņā, pretendents rakstveidā apliecina, ka piedāvātais dzērienu/uzkodu sortiments atbilst minētajām prasībām.

  1. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

5.1.   5 (pieci) gadi no līguma noslēgšanas brīža

  1. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2017.gada 14.jūnija, plkst.17.00, Rīgā, Augusta Dombrovska ielā 88, 212.kab., pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu –  „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī.”

  1. Papildus informācija:

Tālr. Informācijai 67345707, Jevgēnija Artamonova, direktora vietniece.