Uzņemšanas kārtība vispārējā vidējās izglītības programmās

1. Izglītojamie skolas vispārējās vidējās izglītības programmās tiek uzņemti konkursa kārtībā.
2. Uzņemot izglītojamo 10. klasē, tiek ņemta vērā vidējā atzīme sekmju izrakstā šādos mācību priekšmetos: matemātikā, ķīmijā, fizikā, vēsturē, latviešu valodā, krievu valodā un literatūrā.
3. Izglītojamo uzņem:
3.1. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā, ja vidējā atzīme nav zemāka par 5,4 ballēm;
3.2. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmā, ja vidējā atzīme nav zemāka par 5 ballēm.
4. Izglītojamais, uzrādot apliecinājumus, var saņemt papildu punktus:
4.1 par sasniegumiem rajona, novada un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un
konkursos
4.2 dalība mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos un citis ārpusskolas aktivitātes
rajona vai valsts līmeni;
4.3. sasniegumi sportā vai dalība olimpiskā sporta veida komandā;
4.4. dalība izglītojamo pašpārvaldē, pašvaldības skolēnu domē.
5. Gadījumā, ja iesniegumu skaits ir mazāks par vietu skaitu un ja izglītojamais vēlas turpināt izglītību, bet vidējais vērtējums mācību priekšmetos ir zemāks kā 5,4 balles pēc vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinības un tehnikas virziena mazākumtautību programmas vai 5,0 balles pēc vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmas, tiek rīkoti iestājpārbaudījumi:
5.1. matemātikā – vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinības un tehnikas virziena mazākumtautību programma.;
5.2. angļu valodā – vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma.
6. Iestājpārbaudījumi notiek no 15. jūnija līdz 21.jūnijam.
7. Ar direktora rīkojumu tiek izveidota iestājpārbaudījuma komisija. Iestājpārbaudījumu komisija:
7.1. sagatavo iestājpārbaudījumu saturu;
7.2. nosaka iestājpārbaudījumu vērtēšanas kritērijus un kārtību;
7.3. veic iestājpārbaudījumu darbu vērtēšanu atbilstoši kritērijiem;
7.4. rezultātus ieraksta protokolā, ko paraksta visi iestājpārbaudījuma komisijas locek|i.
8. Lēmumu par izglītojamā uzņemšanu pieņem piecu darbadienu laikā pēc iestājpārbaudījumiem. Pēc iestājpārbaudījumu komisijas lēmumu skolēnus informē rakstveidā ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc komisijas lēmuma.
9. Atteikuma gadījumā direktore sniedz rakstiski argumentētu atbildi vecākiem.
10. Ja izglītojamais neiztur konkursu, iestājoties vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinības un tehnikas virziena mazākumtautību programmas klasē, viņam tiek piedāvāts uzsākt mācības vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmas klasē un pēc pusgada atkārtoti kārto iestājpārbaudījumu matemātikā, ja ir brīvas vietas.
Pēc izglītojamā (10., 11., 12.klases) mācību sasniegumiem mācību gada laikā iespējama viegla pāriešana uz citu vispārējās izglītības programmu vai atskaitīšana.